Vyhlásenie o ochrane údajov Singles50

Printer-friendly versionPDF version

(24.06.2020)

Ochrana údajov je dôležitá požiadavka spoločnosti be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxembursko (ďalej len „be2 S.à.r.l.“). Preto sa spracovanie údajov našich zákazníkov vykonáva výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Osobné údaje získavame a spracúvame, keď nám tieto údaje poskytnete k dispozícii v rámci registrácie na našej webstránke pre používanie služby Singles50 (ďalej len „Singles50“) a keď na základe Vami udeleného súhlasu máme oprávnenie na ich získavanie, používanie a spracovanie.

Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (ďalej len „dotknutá osoba“). Rozlišujeme medzi osobnými údajmi v rámci bezplatného profilu a prémiového členstva.

Bezplatné profily

Pri bezplatnej registrácii získavame a spracúvame nasledujúce osobné údaje:

Hlavné údaje: Krstné meno, e-mailová adresa, heslo, pohlavie, hľadané pohlavie, dátum narodenia

Osobné vlastnosti: Charakterové vlastnosti, výška, farba očí a vlasov, dĺžka vlasov, postava, etnická príslušnosť, povolanie, vzdelanie, ročný príjem, vzťah k pitiu a fajčeniu, údaje o deťoch, vierovyznanie

Vyhľadávaný profil a ďalšie údaje: Krajina, región, okres / mesto, PSČ, osobná správa pre pozdravenie, profilové obrázky, doplňujúce údaje do profilu z kategórie Názory a Životný štýl

Údaje o Vašich transakciách: ID zákazníka, správy, dátum prvej registrácie, aktivita na našej webstránke, spôsob prístupu (mobil/desktop), interný sledovací kód, dátum a čas prístupu, typ a verzia prehliadača, operačný systém, IP adresa, ID zariadenia, mobilný operátor

Prémiové členstvo

V rámci prémiového členstva získavame navyše:

Bydlisko, priezvisko, telefónne číslo a platobné údaje. Údaje o kreditných kartách odovzdávame cez bezpečné pripojenie našim zmluvným poskytovateľom platobných služieb a ukladáme ich len anonymizovaným spôsobom.

Účel spracovania údajov

Hore uvedené osobné údaje používame na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie Vami požadovaných služieb a Vami požadovaných zákazníckych služieb;
 • Realizácia a správa obchodného vzťahu medzi nami a Vami; napr. na uskutočnenie prípravy služieb, inkasovania platieb, zúčtovanie a inkaso pohľadávok a na účtovné účely;
 • Kontrola zákazníckej komunikácie medzi zákazníkmi a pracovníkmi služieb zákazníkom;
 • Informácie o nových resp. doplnkových datovacích produktoch od be2 S.à.r.l., a spolupracujúcich partnerov spoločnosti be2 S.à.r.l. (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembursko), a na prípravu newslettra;
 • Uskutočnenie zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní a analýz trhu;
 • Dodržiavanie právnych požiadaviek (napr. daňovo a obchodno-právnych povinností na archiváciu);
 • Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov a služieb a našich webstránok formou zabránenia a odhalenia bezpečnostných rizík, podvodného správania a iných trestných zaobchádzaní, resp. zaobchádzaní vykonávaných za účelom poškodenia, ako aj analýzou obsahu;
 • Urovnanie sporov, plnenie existujúcich zmlúv a ich uplatnenie, výkon a obrana právnych nárokov.

Spracovanie osobných údajov slúži na dosiahnutie hore uvedených účelov, vrátane potrebnej realizácie (zmluvného) obchodného vzťahu s Vami. Ak to nie je výslovne uvedené ináč, právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 (1) (b) a (f) nariadenia o ochrane údajov alebo Váš výslovne udelený súhlas podľa článku 6 (1) (a) nariadenia o ochrane údajov.

V prípade, že by sa vyššie uvedené údaje mali ďalej spracovávať na iný než pôvodný účel získavania, máme povinnosť Vás o tom informovať pred ďalším spracovaním a takisto o každom novom účele. Touto cestou máte možnosť nesúhlasiť so spracovaním Vašich údajov na iný účel.

Odovzdávanie údajov

Všetky údaje, ktoré nám odovzdáte, budú spracované dôverne. Vaše osobné údaje sa nebudú predávať tretím osobám.

Vaše údaje nebudú spravidla poskytnuté na použitie tretím osobám, okrem prípadov, keď ste nám na to vyjadrili svoj súhlas, resp. ak sme zo zákona oprávnení a/alebo povinní odovzdať tieto údaje.

V právne povolenej a potrebnej miere odovzdávame osobné údaje súdom, daňovým úradom a dozorným úradom len pre dodržanie platných právnych predpisov alebo pre uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Vykonáme všetky opatrenia na zabezpečenie vhodných a primeraných záruk na ochranu Vašich osobných údajov.

Pokiaľ to bude potrebné na poskytnutie služieb, Vaše osobné údaje odovzdáme na vyššie uvedené účely nasledujúcim spoločnostiam, resp. kategóriám spoločností:

 • insparx GmbH, Erika-Mann-Straße 63, 80636 Mníchov, Nemecko. Náš poskytovateľ zodpovedá za prevádzku našej platformy, rozvoj softvéru, službu zákazníkov a za marketing a rozposielanie newslettrov.
 • Poskytovateľ platobnej služby, nadobúdateľ/vykonávajúce banky za účelom realizácie platieb: napríklad https://www.wirecard-cardsolutions.co.uk/privacy-policy/.
 • V prípade nezaplatenia spoločnosti pre výber pohľadávok na ochranu svojich obchodných záujmov.
 • Spolupracujúcim partnerom / marketingovým partnerom a partnerom pre rozposielanie newslettra e-mailom.
 • Údaje sa môžu odovzdať špecializovaným poskytovateľom služieb pre zamedzenie resp. potlačenie prípadov zneužitia prostredníctvom zákazníkov a/alebo tretích osôb.
 • Poskytovateľ služieb IT na ukladanie údajov v rámci EÚ.

Odovzdanie príjemcom mimo EÚ sa uskutoční len vtedy, ak si to vyžaduje daný účel a len na základe štandardných zmluvných klauzúl EÚ, resp. keď je spoločnosť certifikovaná v USA podľa ochranného štítu EÚ/USA (EU/US Privacy Shield) (https://www.privacyshield.gov). To zaručuje, že Vaše údaje budú aj v USA spracovávané v súlade s ochranou údajov (dekrét komisie EÚ o primeranosti zo dňa 12.07.2016, Az. C(2016) 4176 final, ABl L 207/1 zo dňa 01.8.2016).

Doba trvania uloženia

Pokiaľ nie je pri získavaní (napr. v rámci vyhlásenia o súhlase) uvedená žiadna výslovná doba trvania uloženia, osobné údaje sa vymažú ihneď, ako nie sú viac potrebné na plnenie účelu uloženia, okrem prípadov, keď vymazanie odporuje zákonným povinnostiam o archivácii (napr. obchodné a daňovo-právne povinnosti archivácie).

Zabezpečenie údajov

Vykonáme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov, ktoré ukladáme a spracovávame v našej spoločnosti, proti manipuláciám, strate dôvernosti, zničeniu a proti prístupu neoprávnených osôb. Bezpečnostné opatrenia našej spoločnosti sa budú nepretržite zlepšovať podľa technologického rozvoja.

Práva dotknutého: Právo na informácie, oprávnenie, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, právo odporu a právo na prenosnosť údajov

Na vyžiadanie Vám písomne podľa platných právnych predpisov oznámime, či resp. ktoré osobné údaje máme uložené v našej spoločnosti. Ak ste sám zaregistrovaný ako používateľ, poskytujeme Vám možnosť si svoje údaje sám pozrieť a v prípade potreby ich upraviť alebo vymazať. Ak by aj napriek snahám našej spoločnosti o zabezpečenie a správnosti údajov došlo k uloženiu nesprávnych informácií a Vy ako používateľ nedokážete svoje údaje opraviť, na základe Vašej žiadosti vykonáme nápravu.

Máte takisto právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov našou spoločnosťou. Okrem toho môžete požadovať, aby ste údaje, ktoré ste poskytli našej spoločnosti, dostali v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na stroji. Môžete takisto nesúhlasiť so spracovaním osobných údajov našou spoločnosťou.

Okrem toho máte právo požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými lehotami na archiváciu. Údaje mažeme vtedy, keď už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali a spracovávali, resp. keď stiahnete svoj udelený súhlas a neexistuje žiadny iný právny základ na ďalšie spracovanie Vašich údajov. Tieto údaje okrem toho vymažeme, keď ich spracovanie bolo z nám neznámych dôvodov nezákonné, resp. ste podali nesúhlas so spracovaním a neexistujú žiadne prednostné oprávnené záujmy na spracovanie. Vaše údaje budú vymazané aj vtedy, keď sme tak povinní konať podľa zákona. Náš podnik zaviedol aj technické opatrenia, aby Vašu žiadosť o vymazanie resp. oprávnenie oznámil všetkým príjemcom Vašich údajov. To platí len pre prípad, keď sme tieto údaje zverejnili resp. uverejnili. Vymazať sa majú všetky odkazy na Vaše osobné údaje a všetky kópie a replikácie Vašich osobných údajov.

Pokiaľ ste súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov, máte vždy právo zrušiť súhlas s účinkom do budúcnosti. Zrušením súhlasu sa spracovanie údajov pre minulosť nestane nezákonným.

Prenos údajov našej spoločnosti sa deje na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sú však potrebné pre ďalšie uzatváranie zmlúv resp. na zodpovedanie Vašich otázok. V prípade, že si svoje údaje neprajete oznámiť, za daných okolností sa nemôže zmluva uskutočniť, resp. Vaše otázky nebudú zodpovedané. Poskytnutie údajov je potrebné pre uzatvorenie zmluvy.

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu údajov v našej spoločnosti sú:

[email protected] alebo poštou na adresu

be2 S.à.r.l. Singles50 osoba poverená ochranou údajov 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxembursko

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na príslušnom úrade pre dozor nad ochranou údajov o spracovaní údajov našou spoločnosťou.

Úrad pre dozor nad ochranou údajov pre našu spoločnosť je:

Commission nationale pour la protection des données

1, avenue du Rock’n’Roll L-4361 Esch-sur-Alzette Luxemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1 www.cnpd.lu

Vy ako dotknutá osoba máte možnosť obrátiť sa aj na miestny úrad pred dozor nad ochranou údajov vo Vašej krajine: (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Newsletter

Pri prihlásení na odber newslettra našej spoločnosti sa Vami zadané údaje použijú výlučne na tento účel.

Na účinnú registráciu je potrebné meno a platná e-mailová adresa. Za týmto účelom je Vaše prihlásenie na odber newslettra zaznamenané. Údaje sa použijú výlučne na rozposielanie newslettra.

Svoj súhlas s uložením Vašich údajov a ich použitím na odosielanie newslettra môžete kedykoľvek odvolať. V každom newslettri na to nájdete príslušný odkaz. Okrem toho môžete newsletter odhlásiť aj priamo e-mailom na adrese [email protected] alebo poštou na nasledujúcej adrese:

be2 S.à.r.l. Singles50 Služba zákazníkom 13 rue du Commerce
L-1351 Luxemburg
Luxembursko

Údaje protokolu

Keď navštívite domovskú stránku našej spoločnosti, Váš internetový prehliadač prenáša z technických dôvodov automaticky nasledujúce údaje (ďalej len „údaje protokolu“) na webový server našej spoločnosti, ktoré naša spoločnosti zaznamená do súborov denníka:

dátum a čas prístupu, URL odkazujúcej webstránky, vyvolaný súbor, množstvo prenesených údajov, typ a verzia prehliadača, operačný systém, IP adresa, názov domény Vášho internetového providera

Ide výlučne o informácie, ktoré neumožňujú vykonávať žiadne závery o fyzickej osobe. Tieto informácie sú technicky potrebné pre správne zobrazenie Vami požadovaného obsahu webstránky a nutne vznikajú pri používaní internetových ponúk. Údaje protokolu sa vyhodnotia na čisto štatistické účely, aby sa optimalizoval výstup našej spoločnosti na internete a za ním stojaca technika, a následne na to sa vymažú.

Údaje protokolu sa uložia oddelene od ostatných údajov, ktoré naša spoločnosť získa v rámci používania.

Pseudonymizované alebo anonymizované používateľské profily

Spoločnosť Singles50 necháva vykonávať analýzy o správaní zákazníkov v rámci používania služieb spoločnosti Singles50 a na tento účel vytvára anonymizované alebo pseudonymizované používateľské profily. Vyhodnocovanie používateľských profilov sa nevykonáva vo vzťahu k osobe, ale anonymizovane resp. pseudonymizovane. Analýza slúži na účely zlepšovania našej služby.

Analýzy založené na sledovaní, remarketingové nástroje

Pre neustále zlepšovanie a optimalizáciu našej ponuky používame tzv. sledovacie technológie.

Google Analytics:

Singles50 používa aj Google Analytics, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, čo je služba webovej analýzy spoločnosti Google Ireland Limited (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. súbory cookies, čo sú textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači zákazníka, aby umožnili analýzu zákazníkovho používania webstránky. Informácie získané cez súbor cookie o používaní tejto webstránky (vrátane IP adresy) sa prenesú na server Google a tam sa uložia. Google tieto informácie použije na vyhodnotenie zákazníkovho používania webstránky a na zostavenie analýz o aktivitách na webstránke pre prevádzkovateľa webstránok a na vytvorenie ďalších služieb súvisiacich s používaním webstránok a internetu. Google v prípade potreby prenesie tieto informácie aj tretím osobám, pokiaľ to predpisuje zákon alebo pokiaľ tretie osoby spracovávajú tieto údaje na základe zákazky od Google. Google v žiadnom prípade nespojí IP adresy zákazníkov s inými údajmi spoločnosti Google. Zákazník má právo zabrániť inštalácii týchto súborov cookie prostredníctvom príslušného nastavenia prehliadača, bude však upozornený na to, že v takom prípade sa možno nebudú môcť používať všetky funkcie webstránky v ich plnom rozsahu. Používaním tejto webstránky vyjadruje zákazník súhlas so spracovaním získaných údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedený účel. Bližšie informácie o Google Analytics a ochrane dát nájdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Naša analýza používateľov používa službu Universal Analytics. To nám umožňuje získať informácie o používaní našich ponúk na rôznych zariadeniach („Cross Device“). Pomocou technológie cookie používame pseudonymové ID používateľa, ktorá neobsahuje žiadne osobné údaje a neposiela údaje spoločnosti Google. Zhromažďovanie a ukladanie údajov môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom pluginu prehliadača Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?). Toto zrušenie sa musí vykonať vo všetkých systémoch, ktoré používate, napríklad v inom prehliadači alebo v mobilnom zariadení. Viac informácií o službe Universal Analytics nájdete tu: https://support.google.com/analytics/answer/2838718? 

Aktivované sú nasledujúce reklamné funkcie služby Google Analytics:

 • Remarketing s Google Analytics
 • Prehľady zobrazení v Obsahovej sieti Google
 • Prehľady demografických údajov a údajov o záujmoch služby Google Analytics
 • Integrované služby, ktoré vyžadujú, aby služba Google Analytics zhromažďovala údaje prostredníctvom reklamných súborov cookie a identifikátorov

Tieto reklamné funkcie umožňujú službe Google Analytics zhromažďovať údaje o Vašej návštevnosti prostredníctvom súborov cookie služby Google (ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.google.com/policies/technologies/types/) a identifikátorov, a to okrem údajov zozbieraných prostredníctvom implementácie štandardnej služby Google Analytics.

Google Ads (remarketing)

Singles50 používa v službe Google Ads aj funkcie remarketingu. Google Ads je online reklamný program od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (“Google”). S funkciou remarketingu vieme používateľom našej webstránky prezentovať na iných webstránkach v rámci zobrazovacej siete Google (na samotnom Google, tzv. „Google reklamy“ alebo na iných webstránkach) reklamné zobrazenia na základe ich záujmov. Za týmto účelom sa analyzuje interakcia užívateľov na našej stránke, napr. o ktoré ponuky sa užívateľ zaujímal, aby sa užívateľom aj po návšteve našej stránky mohla zobrazovať cielená reklama na iných stránkach. Google si na tento účel ukladá číslo do prehliadačov používateľov, ktorí navštevujú určité služby Google alebo webstránky v zobrazovacej sieti Google. Cez toto číslo, pomenované ako súbor cookie, sa zaznamenávajú návštevy tohto používateľa. Toto číslo slúži na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na určitom počítači, a nie na identifikáciu osoby. Informácie zaznamenané cez súbor cookie o používaní našej webstránky (vrátane IP adresy) sa spravidla prenesú na server Google a tam sa uložia. Dodávame, že na tejto webstránke boli Google Ads (remarketing) rozšírený o kód „gat._anonymizeIp()“, aby bolo zaručené anonymizované zaznamenávanie IP adries (tzv. maskovanie IP). Vašu IP adresu preto Google na náš podnet zaznamená len v skrátenej forme, čo zaručuje anonymizáciu a neumožňuje vykonávať závery o Vašej totožnosti. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webstránke skráti Google vopred Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a tam sa skráti.

Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webstránky v ich plnom rozsahu. Okrem toho si môžete vo svojom prehliadači deaktivovať reklamy na základe záujmov na Google a takisto reklamy Googe na základe záujmov na sieti (v rámci zobrazovacej siete Google), a to tak, že na odkaze www.google.sk/settings/ads vo vedľajšom bode Nastavenia deaktivácie kliknete na príslušný odkaz Deaktivovať. Reklamu na základe záujmov môžete deaktivovať aj na https://www.networkadvertising.org/choices/?partnerId=1/ cez explicitný nesúhlas s cookie, v takom prípade sa na Vašom počítači nastaví cookie s explicitným nesúhlasom.

Google Firebase

Singles50 používa Google Firebase, čo je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Google Firebase využíva technológiu sledovania, ktorá nám umožňuje analyzovať, ako je naša aplikácia využívaná. Informácie o využívaní aplikácie sú na tento účel zhromažďované a odosielané spoločnosti Google, ktorá ich ukladá priamo na mieste. Spoločnosť Google na to využíva inzerentné ID Vášho zariadenia. Ďalšie informácie o platforme Google Firebase a ochrane osobných údajov nájdete na adresách https://policies.google.com/privacy?gl=sk  a https://firebase.google.com/ . Spoločnosť Google má certifikáciu Privacy Shield. Inzerentné ID môžete spravovať v nastaveniach svojho zariadenia (iOS: Súkromie> Reklamy> Obmedziť sledovanie; Android: Účet> Google> Reklamy).

Platforma Firebase sa používa aj pre prenos push notifikácií (označovaných tiež ako správy v aplikácii), čo sú správy, ktoré sa zobrazujú iba v rámci aplikácie. Vášmu mobilnému zariadeniu je na tento účel priradená pseudonymizovaná Push Reference, ktorá slúži ako cieľ pre push notifikácie, t. j. správy v aplikácii. Obsah push notifikácií môžete kedykoľvek aktivovať alebo deaktivovať nasledujúcim postupom: 1) Po inštalácii nájdete aplikáciu na zariadení v časti Nastavenia > Aplikácie. Pod položkou Nastavenia aplikácií > Oznámenie môžete obsah push notifikácií kedykoľvek upravovať. 2) Obsah push notifikácií na zariadení môžete upravovať tiež v časti Nastavenia > Notifikácie.

Aplikácie spoločnosti Singles50 pre smartfóny používajú nástroj Crashlytics, ktorý je súčasťou Google Firebase, za účelom zaprotokolovania zlyhaní aplikácie. Neprenášajú sa žiadne osobné údaje. Odosielajú sa len zostavy o zlyhaniach v reálnom čase s presnými údajmi o kódových miestach a informáciách a prístroji, ktoré zjednodušujú údržbu a majú vylepšiť z toho vyplývajúcu stabilitu aplikácie. Vyhlásenie Crashlytics o ochrane údajov si môžete pozrieť tu: https://policies.google.com/privacy?gl=sk

adjust

Singles50 používa aj analyzačnú technológiu adjust spoločnosti adjust GmbH, Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin (“adjust”). adjust používa na analýzu I/ a Mac adresy užívateľa, ktoré sa však používajú výlučne anonymizovane Takto nie je možné vykonávať záver o fyzickej osobe.

Inzerentné ID

Na účely sledovania a reklamy používa aplikácia Singles50 inzerentné ID, označované tiež ako „Advertiser Identifier“ (IDFA) pre zariadenia spoločnosti Apple a „Android Advertiser ID“ (Advertiser ID) pre zariadenia využívajúce produkty a služby spoločnosti Google. Tieto údaje sú ďalej označované ako „inzerentné ID“. Užívateľ môže inzerentné ID deaktivovať. V prípade zariadení so systémom iOS sa to robí v časti Súkromie> Reklamy > Nastavenia tak, že vyberiete možnosť „Obmedziť sledovania“. V prípade zariadení so systémom Android sa to robí v časti „Nastavenie Google“ (alebo „Nastavenie“ a potom „Google“) kliknutím na položku „Reklamy“ a výberom možnosti „Odhlásiť sa z personalizácie reklám“. Inzerentné ID je pseudonymizované.

Ďalšie informácie a zásady spoločnosti Apple pre ochranu osobných údajov zákazníkov nájdete tu: https://www.apple.com/legal/privacy/

Ďalšie informácie a pravidlá spoločnosti Google pre ochranu osobných údajov nájdete tu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

iAD Framework

Na účely sledovania a propagácie pomocou Apple Search Ads využíva Singles50 IAD Framework pre systém iOS spoločnosti Apple (Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA). Ďalšie informácie a zásady spoločnosti Apple pre ochranu osobných údajov týkajúcich sa Search Ads nájdete tu: https://searchads.apple.com/privacy/

Smartly

Singles50 používa nástroj Smartly.io na vytváranie a správu reklamných zobrazení na Facebooku a Instagrame. Smartly.io je služba spoločnosti Solutions Inc. so sídlom a adrese Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki, Fínsko. Ihneď ako je používateľ po kliknutí na reklamné zobrazenie od Singles50 na Facebooku alebo Instagrame presmerovaný na stránku Singles50, dajú sa zisťovať nasledujúce údaje a prenášať na Facebook: 1) identifikácia reklám na Facebooku, 2) čas kliknutia na reklamu na Facebooku. Smartly teraz môže vyvolávať tieto údaje, ktoré nie sú osobné a sú agregované. Upozorňujeme Vás na to, že pri používaní nástroja sme vykonali príslušné nastavenia takým spôsobom, aby sa na Smartly v žiadnom prípade neprenášali osobné údaje používateľa. Ďalšie informácie o ochrane údajov od spoločnosti Smartly.io nádjete na https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1570479/Privacy%20Policy/Smartly.io%20Privacy%20Policy.pdf?t=1541065391182

Facebook Custom Audience - Facebook pixel

V rámci našich služieb, za účelom legitímneho záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie nášho podnikania, používame takzvaný "Facebook pixel" spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Tento systém dokáže monitorovať správanie používateľov, napríklad po kliknutí na reklamu na Facebooku. Táto metóda je používaná na vyhodnotenie efektívnosti reklamy na Facebooku pre účely marketingového prieskumu a tvorbu štatistík, a môže pomôcť pri optimalizácii plánovania reklamy v budúcnosti. V rozsahu, v akom používame Facebook Custom Audience, neprichádza k prenosu záznamov údajov, konkrétne žiadnych e-mailových adries našich používateľov na Facebook, ani v šifrovanej, ani v nešifrovanej podobe.

Údaje, zhromaždené na základe využívania Facebook pixelu, pre nás zostávajú anonymné, dáta nám neposkytujú žiadne informácie o identite používateľov. Údaje sú však uložené a spracované Facebookom, takže môžu byť spojené s príslušným profilom používateľa a Facebook môže dáta využiť na vlastné reklamné účely podľa smernice používania údajov na Facebooku (https://sk-sk.facebook.com/about/privacy/). Facebooku a jeho partnerom môžete umožniť zobrazovanie reklám na Facebooku a mimo neho. Za týmto účelom môžu byť vo Vašom počítači uložené cookies. Súčasné informácie o Všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov (GDPR) sa nachádza tu: https://sk-sk.facebook.com/business/gdpr.

Ak si prajete zablokovať používanie funkcie Custom Audience zo stránky na Facebooku, môžete to urobiť tu: https://sk-sk.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to bolo možné, musíte sa najskôr prihlásiť na Facebook.

Za účelom deaktivácie používania cookies vo Vašom počítači môžete zmeniť nastavenia Vášho internetového prehliadača a zabrániť ukladaniu cookies vo Vašom počítači alebo vymazať už uložené cookies. Je však možné, že v prípade vypnutia cookies niektoré funkcie na našich stránkach už nebudú dostupné. Okrem toho sú Vám k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré môžu zabrániť zasielaniu údajov na Facebook. Ak chcete zabrániť prenosom údajov na Facebook, môžete využiť tieto aplikácie.

Máte tiež možnosť rozhodnúť sa pre neúčasť na monitorovaní prostredníctvom Facebook pixelu v tomto prehliadači. Aby ste to dosiahli, kliknite prosím sem: Deaktivovať Facebook pixel pre tento browser. Tento údaj bude uložený do Vášho prehliadača a zabráni zbieraniu dát, kedykoľvek v budúcnosti navštívite túto stránku.

Facebook Connect

Ponúkame Vám možnosť prihlasovať sa do našej služby cez Facebook Connect. Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko. Dodatočná registrácia tak nie je možná. Pre prihlásenie budete presmerovaný na stránku Facebooku, kde sa môžete prihlásiť so svojimi používateľskými údajmi. Týmto spôsobom sa profil na Facebooku prepojí s našou službou. Pri prepojení automaticky dostaneme od Facebook Inc. prenesené nasledujúce informácie: veková skupina, dátum narodenia, e-mail, krstné meno, priezvisko, pohlavie, Facebook id, odkaz na facebookový profil, jazyk, fotografia, časové pásmo, potvrdený facebookový profil, prístupový token, podpísaná žiadosť.

Z týchto údajov používame výučne Váš dátum narodenia, e-mail, krstné meno, pohlavie, fotografiu, prístupový token a podpísanú žiadosť. Tieto informácie sú nutne potrebné na uzatvorenie zmluvy, aby sme Vás mohli identifikovať.

Ďalšie informácie o Facebook Connect a nastaveniach súkromnej sféry nájdete v Upozorneniach o ochrane údajov https://sk-sk.facebook.com/about/privacy a v Podmienkach používania https://sk-sk.facebook.com/legal/terms spoločnosti Facebook Inc.

Facebook SDK

Okrem toho používame vývojový nástroj SDK od spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, 94025 Menlo Park, CA, USA, Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook SDK“) vo vzťahu k aplikácii. Facebook SDK umožňuje anonymné vyhodnocovanie správania používateľa a meranie aktívnych užívateľov a ich správania (napr. príspevky, odpovede, hlasy). My tým nemáme žiadnym spôsobom prístup k údajom Facebooku alebo facebookovým kontám používateľov. O ďalších informáciách o Facebook SDK sa informujte na lokalitách https://developers.facebook.com/docs/ios a https://developers.facebook.com/docs/android.

Taboola

Táto stránka využíva technológiu Taboola na zisťovanie obsahu s cieľom odporučiť Vám ďalšie miesta na internete, ktoré by Vás mohli zaujímať. Za týmto účelom Taboola zhromažďuje informácie o Vašom zariadení, na ktorom ste si otvorili túto stránku a Vašom správaní na tejto stránke (a iných partnerských stránkach) s využitím cookies a podobných technológií. Viac informácií môžete nájsť na Pravidlách ochrany súkromia pri využití Taboola (https://www.taboola.com/privacy-policy) alebo kliknite sem (https://www.taboola.com/privacy-policy#optout) za účelom spravovania Vášho súhlasu.

Verizon Media - Yahoo

Táto stránka využíva technológiu Verizon Media - Yahoo na zisťovanie obsahu s cieľom odporučiť vám ďalší internetový obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Za týmto účelom Verizon Media - Yahoo zhromažďuje informácie o zariadení, na ktorom ste si otvorili túto stránku, a vašom správaní na tejto stránke (a iných partnerských stránkach) s využitím cookies a podobných technológií. Viac informácií o ochrane súkromia v súvislosti s Verizon Media - Yahoo technológiou môžete nájsť na https://www.verizon.com/about/privacy/full-privacy-policy.  Svoj súhlas môžete spravovať na My Verizon v časti nastavení ochrany súkromia.

Cloudflare

Využívame služby nášho technologického partnera Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA za účelom ochrany proti útokom, škodlivým botom a tiež s cieľom optimalizovať čas načítania našich webových stránok. Všetky dáta prenesené z tejto stránky alebo na ňu (vrátane Vašej IP adresy) sú spracované cez celosvetovú sieť CDN („Content Delivery Network“) služby Cloudflare. Pri prenose sa vždy využíva najbližšie dátové centrum. Cloudflare prevádzkuje dátové centrá v EÚ. Na dátové centrá mimo EÚ sa vzťahujú “EU štandardných zmluvných doložkách”. Na rozpoznanie útokov a ich ochranu Cloudflare ukladá dáta, ktoré sú obvykle vymazané po 4 hodinách, najneskôr však do 3 dní. Pre viac informácií o ochrane súkromia spoločnosťou Cloudflare navštívte https://www.cloudflare.com/security-policy.  Podrobnosti o tom, čo presne ukladá spoločnosť Cloudflare, nájdete tu: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním zozbieraných dát spoločnosťou Cloudflare tak, ako to bolo popísané vyššie.

Automatizované spracovanie

Vykonáva sa s účelom rozdeliť zákazníkov do rôznych cieľových skupín a skupín používateľov, čo slúži aj (ale nie výhradne) na zasielanie informácií zameraných na jednotlivé cieľové skupiny, ktorým sú prezentované produkty a služby Singles50 na základe ich záujmov. Toto tiež umožňuje zasielať reklamné ponuky zamerané na konkrétnych zákazníkov alebo mimoriadne ponuky a zľavy, ktoré zodpovedajú ich potrebám. Právnym základom je opodstatnený záujem spoločnosti Singles50 o priamy marketing a reklamu svojich vlastných produktov.

Singles50 tiež používa automatizované spracovanie na odhalenie podvodných schém a zabezpečenie proti zneužitiu webových stránok. Na tento účel sú spracované nasledujúce údaje: údaje v profile, údaje o používaní, údaje o geografickej polohe, údaje o platbách a nákupoch, a tiež osobné údaje, ktoré sú získané v súvislosti s registráciou, s dokončením testu osobnosti a vyplnením profilu a používaním našej služby, alebo prostredníctvom platobného procesu. Údaje sú zhrnuté pod pseudonymom a porovnané s predchádzajúcimi údajmi v automatizovanom teste. V prípade podozrenia zo zneužitia náš zamestnanec skontroluje všetky informácie, vrátane príslušného podozrivého profilu a údajov v ňom, ako aj informácie od používateľov, ktorí nahlásia porušenie zmluvy inými členmi. Ak sa v rámci našej služby alebo mimo nej zistia nezákonné alebo neoprávnené činnosti, prijímajú sa opatrenia, ktoré môžu mať významný vplyv na používateľa (vrátane pozastavenia a zrušenia účtu). Právny základ spočíva v opodstatnenom záujme spoločnosti Singles50 a členov na Singles50, aby tretie strany nezneužívali službu Singles50 na zmluvné a/alebo nezákonné činy.

Komunikácia medzi členmi

Vo vybraných krajinách poskytuje Singles50 svojim Prémiovým členom možnosť komunikovať prostredníctvom videohovoru. Túto službu zabezpečuje poskytovateľ so sídlom v USA s ohľadom na európske nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Videohovor medzi koncovými používateľmi je zašifrovaný. Obrazová ani zvuková stopa nie je nikde uchovávaná. Počas pripojenia k videohovoru má poskytovateľ služby prístup k IP adrese a identifikačnému kódu zákazníka. Poskytovateľ služby si uchováva informácie o čase a dĺžke videohovoru za účelom vyúčtovania služby. V súvislosti s videohovorom nie sú získané ani spoločnosťou Singles50 poskytnuté žiadne ďalšie údaje. Využitie tejto funkcie je výhradne na rozhodnutí zákazníka.

Súbory cookies

Časť služieb Singles50 si vyžaduje používanie tzv. súborov cookies. Singles50 preto zákazníkov výslovne upozorňuje na používanie súborov cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa buď ukladajú s časovým obmedzením v prevádzkovej pamäti počítača (tzv. súbory cookies relácie) alebo sa ukladajú na pevný disk počítača (tzv. trvalé súbory cookies). Cookies obsahujú napríklad informácie o doterajších prístupov používateľa na príslušný server, informácie o tom, ktoré ponuky boli doteraz otvorené a ktoré modality platieb boli pri doterajších obchodoch dohodnuté. Hlavným účelom súborov cookies je formou ukladania osobných nastavení na webstránkach pripraviť ponuku, ktorá je šitá zákazníkovi na mieru,a takisto vytvoriť čo najpohodlnejšie používanie služby, pretože zákazník tak môže navštevovať webstránky bez toho, aby zakaždým musel znova vykonávať všetky nastavenia. Súbory cookies sa tu pri tom nepoužívajú na samostatný výkon programov a už vôbec nie na načítanie vírusov na počítač zákazníkov.

Singles50 používa súbory cookie relácie, súbory cookie partnerov a afiliácií a trvalé súbory cookie.

Súbory cookie relácie:

Singles50 používa takzvané súbory cookie relácie. Neukladajú sa na pevný disk počítača zákazníka a vymažú sa po opustení prehliadača. Súbory cookie relácie sa používajú predovšetkým na autentifikáciu prihlasovania počas procesu registrácie.

Súbory cookie partnerov a afiliácií:

Singles50 používa takisto takzvané súbory cookie partnerov a afiliácií. Tým sa rozumejú súbory cookies, ktoré sa používajú, keď sa zákazník dostane k službe Singles50 cez reklamnú plochu spolupracujúceho partnera. Tieto súbory cookie slúžia na zúčtovanie so spolupracujúcim partnerom a neobsahujú žiadne osobné údaje zákazníka. Automaticky sa vymažú buď pri zaregistrovaní zákazníka na webstránke Singles50 alebo po skončení životnosti daného súboru cookie.

Trvalé súbory cookie:

Singles50 používa takzvané trvalé súbory cookie na uloženie osobných používateľských nastavení, ktoré zákazník zadáva pri používaní služby Singles50. Na jednej strane sa tak zabezpečí to, že zákazník pri opakovanej návšteve webstránok Singles50 znova nájde svoje osobné nastavenia, a na druhej strane to slúži pre možnosť automatického rozlišovania toho, aký členský status zákazník má, či už videl určité informácie a reklamné opatrenia alebo či sa zúčastnil prieskumu. Používanie trvalých súborov cookie slúži na personalizáciu a zlepšenie služby Singles50.

Partnerské stránky:

V prípade, že je služba Singles50 začlenená do webstránky spolupracujúceho partnera, môžu byť použité aj súbory cookie tohto spolupracujúceho partnera. Singles50 nad tým nemá žiadnu kontrolu a nezodpovedá za praktiky tohto spolupracujúceho partnera. Singles50 preto pre vlastnú bezpečnosť odporúča svojim zákazníkom informovať sa o ustanoveniach na ochranu údajov príslušných partnerských spoločností. To isté platí pre prípad, keď zákazník otvorí webstránku spolupracujúceho partnera cez webstránku alebo aplikáciu Singles50. 

Väčšina internetových prehliadačov je štandardne nastavená tak, aby akceptovala súbory cookie. Zákazník však má právo a možnosť nastaviť svoje prehliadač tak, aby tieto súbory cookie odmietol alebo aspoň vopred bolo od zákazníka vypýtané potvrdenie. Ak sa zákazník rozhodne pre odmietnutie resp. vypnutie súborov cookie, môže to však spôsobiť, že rozsah výkonu služby Singles50 bude znížený a nie všetky ponuky budú fungovať bez chýb.

 

Vyhlásenie o súhlase

Uzatvorením zmluvy súhlasím so zisťovaním a spracovaním mojich osobných údajov na vyššie uvedené účely spoločnosťou be2 S.à.r.l., 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxembursko alebo tretími osobami, ktoré konajú v mene a z poverenia spoločnosti be2 S.à.r.l..

Bol som informovaný o tom, že be2 S.à.r.l. súhlas zaprotokoluje.

Okrem toho som bol upozornený na to, že osobné údaje o mojej osobe, zistené v rámci vyššie uvedených účelov, budú spracované v súlade so základnou vyhláškou o ochrane údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Bol som poučený, že spracovanie mojich údajov sa vykonáva na dobrovoľnej báze a že svoj súhlas so spracovaním mojich údajov môžem odoprieť bez akýchkoľvek nepriaznivých následkov, resp. kedykoľvek odvolať s budúcou účinnosťou.

Na odvolanie stačí e-mail s uvedením e-mailovej adresy zaregistrovanej u spoločnosti be2 S.à.r.l.,, krajiny, v ktorej zákazník používa službu Singles50 a používateľského mena (poprípade: k nemu prideleného kontaktného ID):

[email protected]

Bol som poučený o tom, že odvolanie môžem poslať aj faxom na faxové číslo: +421 233010359 alebo písomne na adresu be2 S.à.r.l., Singles50 Služba zákazníkom / Odvolanie súhlasu resp. oprávnenie na údaje, 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxembursko.

 

Súhlas so spracovaním údajov na reklamné účely

Súhlasím s tým, že be2 S.à.r.l. mi bude odosielať alebo zobrazovať prispôsobené informácie o nových alebo komplementárnych datovacích produktoch. Patrí medzi ne aj reklama partnerských spoločností spoločnosti be2 S.à.r.l..

Bol som informovaný o tom, že svoj súhlas s ukladaním svojich údajov a ich používaním na posielanie reklamy môžem kedykoľvek zrušiť bez ujmy, zadarmo a s budúcou účinnosťou. Stačí na to e-mail na adresu [email protected], s uvedením e-mailovej adresy zaregistrovanej u spoločnosti be2 S.à.r.l., krajiny, v ktorej zákazník používa službu Singles50 a používateľského mena (poprípade: k nemu prideleného kontaktného ID).